پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا بر زنان واجب است روی پا و کف پای خود را بپوشانند؟
استفتاء:

الف: آیا بر زنان واجب است روی پا و کف پای خود را بپوشانند؟

ب: حکم پوشیدن جوراب نازك معروف به شیشه ای كه برخی از مردان را تحریك می كند چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: پوشاندن پا و کف پا از نامحرم بر زنان لازم است.

ب: جایز نیست.