پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم دیدن عکس بی حجاب زن های فامیل، در صورت راضی نبودن آنها چیست؟
استفتاء:

عکسی داریم که در آن زن های فامیل و دوستان بدون حجاب هستند، اگر بعضی از آنان راضی نباشند که به عکسشان نگاه کنیم اشکال دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خالی از اشکال نیست.