پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ترميم بكارت جائز است؛ هر چند كه ازاله بكارت از طريق زنا باشد.
استفتاء:

ترميم پرده بكارت دختر چه حكمی دارد؟ اگر از طريق زنا ازاله بكارت شده باشد، چگونه است؟ كمك مالی به دختری با شرايط فوق الذكر به قصد ممانعت از آبروريزی جهت ترميم پزشكی چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه 
ترميم بكارت جائز است؛ هرچند كه ازاله بكارت از طريق زنا باشد و كمك مالی به آن دختر برای ترميم بكارت اشكال ندارد.