پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
شخصى موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده لكن به سرقت رفته، حکم چیست؟
استفتاء:

شخصى موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده كه مواظب آن باشد لكن به سرقت رفته، آيا مى تواند قيمت آن را از نگهبان مطالبه نمايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر نگهبان محافظت نموده و در معرض سرقت قرار نداده است نمى تواند مطالبه قيمت آن را بنمايد و اگر سهل انگارى كرده است مى تواند مطالبه قيمت بنمايد.