ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ع©طھط¨ ط³ظ…ط§ط­ط© ط¢غŒط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…غŒ ط§ظ„ط³غŒط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط§ظ„ط­ط³غŒظ†غŒ ط§ظ„ط±ظˆط­ط§ظ†غŒ (ط¯ط§ظ… ط¸ظ„ظ‡)
ط¹ظ† ط­ظƒظ… ط§ظ„ط¬ظ‡ط± ط¨ط³ط¨ ط£ط¹ط¯ط§ط، ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھطں
ط§ط³طھظپطھط§ط،:

 ط³ظٹط¯ظ†ط§ ط¨ظ…ط§ ط£ظ†ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط§ظ„ط¹ط¸ط§ظ… ط­ط§ظ„ظٹط§ طŒ ظ„ط¯ظٹ ط³ط¤ط§ظ„ ط¥ظ„ظ‰ ط³ظ…ط§ط­طھظƒظ… :

ظ‡ظ„ ظٹط¬ظˆط² ظ„ظ„ط´ظٹط¹ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ…ظٹط© ط£ظ† ظٹط¬ط§ظ‡ط±ظˆط§ ط¹ظ„ظ†ط§ ط¨ط³ط¨ ظˆ ط«ظ„ط¨ ط£ط¹ط¯ط§ط، ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ظ…ظ† ط±ظ…ظˆط² ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ†) طں

ط¬ظˆط§ط¨:

 ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ط¬ظ„طھ ط§ط³ظ…ط§ط¤ظ‡

ظˆط±ط¯ ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط£ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظ„  ظˆظژ ظ‚ظژط¯ظ’ ط³ظژظ…ظگط¹ظژ ظ‚ظژظˆظ’ظ…ط§ظ‹ ظ…ظگظ†ظ’ ط£ظژطµظ’ط­ظژط§ط¨ظگظ‡ظگ ظٹظژط³ظڈط¨ظ‘ظڈظˆظ†ظژ ط£ظژظ‡ظ’ظ„ظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظژط§ظ…ظگ ط£ظژظٹظ‘ظژط§ظ…ظژ ط­ظژط±ظ’ط¨ظگظ‡ظگظ…ظ’ ط¨ظگطµظگظپظ‘ظگظٹظ†ظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظگظٹ ط£ظژظƒظ’ط±ظژظ‡ظڈ ظ„ظژظƒظڈظ…ظ’ ط£ظژظ†ظ’ طھظژظƒظڈظˆظ†ظڈظˆط§ ط³ظژط¨ظ‘ظژط§ط¨ظگظٹظ†ظژ ظˆظژ ظ„ظژظƒظگظ†ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ ظ„ظژظˆظ’ ظˆظژطµظژظپظ’طھظڈظ…ظ’ ط£ظژط¹ظ’ظ…ظژط§ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط°ظژظƒظژط±ظ’طھظڈظ…ظ’ ط­ظژط§ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظƒظژط§ظ†ظژ ط£ظژطµظ’ظˆظژط¨ظژ ظپظگظٹ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژظˆظ’ظ„ظگ ظˆظژ ط£ظژط¨ظ’ظ„ظژط؛ظژ ظپظگظٹ ط§ظ„ظ’ط¹ظڈط°ظ’ط±طŒ ظˆط£ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ط¨ظ‡ظ… ظپظ‡ظٹ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ…ظˆط± ط§ظ„ط¬ط§ط¦ط²ط© ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظپظٹ ط­ط¯ ط°ط§طھظ‡ط§طŒ ظˆظ„ظƒظ† ظ…ط¹ ظ…ط±ط§ط¹ط§ط© ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط§ظ„طھظ‚ظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظپط§ظˆطھ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¨ ظˆط§ظ„ط­ط±ظ…ط©.