ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ع©طھط¨ ط³ظ…ط§ط­ط© ط¢غŒط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…غŒ ط§ظ„ط³غŒط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط§ظ„ط­ط³غŒظ†غŒ ط§ظ„ط±ظˆط­ط§ظ†غŒ (ط¯ط§ظ… ط¸ظ„ظ‡)
ظ€ ظ‚ط§ظ„ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ط£ط¹ط¸ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : ( ظٹظژط§ ط£ظژظٹظڈظ‘ظ‡ظژط§ ط§ظ„ط±ظژظ‘ط³ظڈظˆظ„ظڈ ظ„ط§ظژ ظٹظژط­ظ’ط²ظڈظ†ظƒظژ ) :
ط§ط³طھظپطھط§ط،:

ظ‚ط§ظ„ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ط£ط¹ط¸ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : ( ظٹظژط§ ط£ظژظٹظڈظ‘ظ‡ظژط§ ط§ظ„ط±ظژظ‘ط³ظڈظˆظ„ظڈ ظ„ط§ظژ ظٹظژط­ظ’ط²ظڈظ†ظƒظژ) طŒ ظˆظ„ظˆ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¹ط§طµظٹط§ظ‹ ظپظٹ ط­ط²ظ†ظ‡ ظ„ظ…ط§ ظ†ظ‡ط§ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظپظƒظٹظپ ظ†ظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¢ظٹط© طں

 
ط¬ظˆط§ط¨:

 ط¨ط¥ط³ظ…ظ‡ ط¬ظ„طھ ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‡  

ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظ„ط§ظژ ظٹظژط­ظ’ط²ظڈظ†ظƒظژ ) ظپظٹ ط§ظ„ط¢ظٹط© ط§ظ„ط´ط±ظٹظپط© ط§ظ„ظ…ظڈط´ط§ط± ط¥ظ„ظٹظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط³ط¤ط§ظ„ طŒ ظ„ظ… ظٹط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ„ظ†ظ‡ظٹ طŒ ظˆط¥ظ†ظ‘ظ…ط§ ط¬ط§ط،ظژ طھط³ظ„ظٹط©ظ‹ ظ„ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆط¥ط®ط¨ط§ط±ط§ظ‹ ظ„ظ‡ ط¨ط£ظ†ظ‘ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظٹط­ط²ظ† ظˆظٹطھط£ظ„ظ‘ظ… ظ„ط¹ط¯ظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‡ظ… ظˆط¥ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ظ… ظ„ط§  ظٹط³طھط­ظ‚ظ‘ظˆظ† ط°ظ„ظƒ ; ظ„ط£ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظ„ط§  ط®ظٹط± ظپظٹظ‡ظ… طŒ ظˆظٹطھظ‘ط¶ط­ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط،ط© ط§ظ„ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒط© ظƒط§ظ…ظ„ط© : ( ظٹظژط§ ط£ظژظٹظڈظ‘ظ‡ظژط§ ط§ظ„ط±ظژظ‘ط³ظڈظˆظ„ظڈ ظ„ط§ظژ ظٹظژط­ظ’ط²ظڈظ†ظƒظژ ط§ظ„ظژظ‘ط°ظگظٹظ†ظژ ظٹظڈط³ظژط§ط±ظگط¹ظڈظˆظ†ظژ ظپظگظٹ ط§ظ„ظ’ظƒظڈظپظ’ط±ظگ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظژظ‘ط°ظگظٹظ†ظژ ظ‚ظژط§ظ„ظڈظˆط§ ط¢ظ…ظژظ†ظژظ‘ط§ ط¨ظگط£ظژظپظ’ظˆظژط§ظ‡ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژظ„ظژظ…ظ’ طھظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظڈظ„ظڈظˆط¨ظڈظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظژظ‘ط°ظگظٹظ†ظژ ظ‡ظژط§ط¯ظڈظˆط§ ط³ظژظ…ظ‘ظ€ط§ط¹ظڈظˆظ†ظژ ظ„ظگظ„ظ’ظƒظژط°ظگط¨ظگ ط³ظژظ…ظ‘ظ€ط§ط¹ظڈظˆظ†ظژ ظ„ظگظ‚ظژظˆظ’ظ… ط¢ط®ظژط±ظگظٹظ†ظژ ظ„ظژظ…ظ’ ظٹظژط£ظ’طھظڈظˆظƒظژ ظٹظڈط­ظژط±ظگظ‘ظپظڈظˆظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظƒظژظ„ظگظ…ظژ ظ…ظگظ† ط¨ظژط¹ظ’ط¯ظگ ظ…ظژظˆط§ط¶ظگط¹ظگظ‡ظگ ظٹظژظ‚ظڈظˆظ„ظڈظˆظ†ظژ ط¥ظگظ†ظ’ ط£ظڈظˆطھظگظٹطھظڈظ…ظ’ ظ‡ط°ظژط§ ظپظژط®ظڈط°ظڈظˆظ‡ظڈ ظˆظژط¥ظگظ† ظ„ظژظ…ظ’ طھظڈط¤ظ’طھظژظˆظ’ظ‡ظڈ ظپظژط§ط­ظ’ط°ظژط±ظڈظˆط§ ظˆظژظ…ظژظ† ظٹظڈط±ظگط¯ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ظڈ ظپظگطھظ’ظ†ظژطھظژظ‡ظڈ ظپظژظ„ظژظ† طھظژظ…ظ’ظ„ظگظƒظژ ظ„ظژظ‡ظڈ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ظگ ط´ظژظٹظ’ط¦ط§ظ‹ ط£ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ط§ظ„ظژظ‘ط°ظگظٹظ†ظژ ظ„ظژظ…ظ’ ظٹظڈط±ظگط¯ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ظڈ ط£ظژظ† ظٹظڈط·ظژظ‡ظگظ‘ط±ظژ ظ‚ظڈظ„ظڈظˆط¨ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظگظٹ ط§ظ„ط¯ظڈظ‘ظ†ظ’ظٹظژط§ ط®ظگط²ظ’ظٹظŒ ظˆظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظگظٹ ط§ظ„ط§ظ’ط®ظگط±ظژط©ظگ ط¹ظژط°ظژط§ط¨ظŒ ط¹ظژط¸ظگظٹظ…ظŒ ) .