ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ع©طھط¨ ط³ظ…ط§ط­ط© ط¢غŒط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…غŒ ط§ظ„ط³غŒط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط§ظ„ط­ط³غŒظ†غŒ ط§ظ„ط±ظˆط­ط§ظ†غŒ (ط¯ط§ظ… ط¸ظ„ظ‡)
ظٹظ‚ظˆظ„ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظپظژط¥ظگط°ظژط§ ط³ظژظˆظژظ‘ظٹظ’طھظڈظ‡ظڈ ظˆظژظ†ظژظپظژط®ظ’طھظڈ ظپظگظٹظ‡ظگ ظ…ظگظ† ط±ظڈظ‘ظˆط­ظگظٹ ظپظژظ‚ظژط¹ظڈظˆط§ ظ„ظژظ‡ظڈ ط³ظژط§ط¬ظگط¯ظگظٹظ†ظژ ) ظپظ‡ظ„ ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ظˆط­ظŒ ظ†ظپط®ظژ ظ…ظ†ظ‡ط§ :
ط§ط³طھظپطھط§ط،:

 ظٹظ‚ظˆظ„ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظپظژط¥ظگط°ظژط§ ط³ظژظˆظژظ‘ظٹظ’طھظڈظ‡ظڈ ظˆظژظ†ظژظپظژط®ظ’طھظڈ ظپظگظٹظ‡ظگ ظ…ظگظ† ط±ظڈظ‘ظˆط­ظگظٹ ظپظژظ‚ظژط¹ظڈظˆط§ ظ„ظژظ‡ظڈ ط³ظژط§ط¬ظگط¯ظگظٹظ†ظژ ) ظپظ‡ظ„ ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ظˆط­ظŒ ظ†ظپط®ظژ ظ…ظ†ظ‡ط§ طں

ط¬ظˆط§ط¨:

 ط¨ط¥ط³ظ…ظ‡ ط¬ظ„طھ ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‡   

ط³ط¦ظ„ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ…ط°ظƒظˆط±ط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ : « ط±ظˆط­ ط§ط®طھط§ط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§طµط·ظپط§ظ‡ طŒ ظˆط®ظ„ظ‚ظ‡ ظˆط£ط¶ط§ظپظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ طŒ ظˆظپط¶ظ‘ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط£ط±ظˆط§ط­ طŒ ظپظ†ظپط® ظ…ظ†ظ‡ ظپظٹ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) » طŒ ظˆط¹ظ„ظ‰ ط¶ظˆط، ط¬ظˆط§ط¨ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹطھظ‘ط¶ط­ ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ط¥ط¶ط§ظپط© طھط´ط±ظٹظپظٹظ‘ط© ظ„ط§  طھط¨ط¹ظٹط¶ظٹظ‘ط© طŒ ظˆط¨ط°ظ„ظƒ ظٹظ†ط¯ظپط¹ ظ…ط§ ظ‚ط¯ ظٹظڈطھظˆظ‡ظ‘ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط´ظƒط§ظ„ .